0967.91.3333
0967.92.3333
0967.58.3333
0967.59.3333
0967.44.3333
096.454.3333

Đồng giá 10 triệu / số
Giá ôm của AE thợ nên xin miễn mặc cả
Call : 09.07.09.1991 - SMS : 098.4444444