0975.81.25.35 200k
0964.69.23.24 150k
096767.23.29 200k
096 204.8387 150k
0964.90.73.74 150k
0963 34.63.65 200k
096 339.57.58 300k
096464.32.42 200k
0967.51.52.56 550k
kết call :0986 866 977 (NO SMS)địa chỉ:số 20 nghách 52/38 đường mỹ đình,trong thôn phú mỹ,sau bxe mỹ đình