090 7711446 = 300k

0907 9696 44 = 400k

Nguyên kít , tài khoản 0 tiền.
Ai mua liên hệ : 012 044 77 400
Giao dịch : Trần Đình Xu , q1 ,tphcm