096.79.26.113
0965.732.113
09644.72.113
097.535.0012
===> 1tr/lô. Có gọi có Giảm
:-*…VCB+AGB.!!!

LH: Mr Trường - 098.555.1214
YH: sim_giabao