0965.15.16.17==2500
0965.02.03.04==2500
0965.25.26.27==2500
0969990996==2500
Trả sau call free 700p

0967.282.282==5500k
096.4040000==3000k
Ck 200k/tháng
Call free 700p


Call: 0965566789 - 03206565656