01666.204.204=700k
01666.214.214=700k
01666.215.215=700k
01666.130.130=1.5tr
( Nhất Hà Nội)

Trả Trước Nguyên Kít Full Time.

LH : 09.6688.1078 - 012.1992.1994