KHÁCH RUỘT BÊN E CẦN 1e 09*1234
AE CÓ BÁO HÀNG GIÚP E SỐ VÀ GIÁ THU VỀ VÀO TOPIC LUÔN
OR SMS: 0988 182 281 OKE XÚC LUÔN AK .
TKS AE
~o)