Em cần tìm sâu đầu đỏ mái mồi với tiêu chí như sau:
- Chim chịu ro, cáp trống là ro, siêng mở mỏ.
- Nết dữ
- Có mùa càng tốt
- giá cả: e đánh văn nghệ nên cho e giá văn nghệ giao lưu thì càng tốt
Thank anh em đã xem qua bài. Mong Mod thông cảm cho e vài ngày tìm chim.
Call 0188 2566 503 (Call hoặc sms đều dc)
Em ở Q1.