ae có báo vào số 0904000534 số và giá chuẩn hộ e nhé,giao dịch tại Hà Nội