Cần tìm 23456,34567 hay 45678 anh em có cớ để số và giá hoặc sms vào 096.686.9999 nhé (sim 10 số)