096731.1979 = 499k (nk)
0165.88.11.666 = 550k (sang tên TQ)
lh.0967.555.399