0912 104 888 = 4tr6
tình trạng sim đã kích bao sang tên