CPU:
Core2 E7400: 1tr350k sl2
Dual Core E5300: 900k sl1
Dual Core E5200: 880k sl1
Dual Core E2200: 680k sl2
Dual Core E2180: 600k sl1
Dual Core E2160: 550k sl1
Dual Core E2140: 500k sl1

HDD:
HDD Seagate 250G còn BH 2/2013: 920k sl1
HDD Seagate 250G còn BH 11/2013: 950k sl1
HDD Seagate 80G sata mỏng nguyên tem: 450k sl2
HDD Hatachi 160G hết BH: 600k sl1

LH sign nhé