0964.5.8.1997 1tr
0967.5.6.1996 1tr
0966.2.5.1998 1tr
096.790.1993 1tr
0963.4.6.1994 1tr
0963.5.8.1994 1tr
0964.1.2.1968 500k
ae nhặt đc e nào call 0967.68.1234 cho e ( KMC dưới mọi hình thức )