Hàng Víp Đầu Cổ
0985.12.1102 -2.2tr
Nguyên Kít Full Time.

L/H: 09.6688.1078 - 012.1992.1994