Bán cả lô năm sinh đã kích ( vào tên luôn hoặc hỗ trợ vào tên từng số cho a,e thợ ôm sim )
giá cả lô 700k/ số ( khoảng 80 số )... A,E nào nhiệt tình mua

call ** 0906000006 **

09.05.07.1993.......

09.05.04.1991.......


0935.66.1997.......

0905.96.1996.......

09.05.08.1996.......

0935.56.1995.........

0935.23.1995.........

0935.69.1995........

0903.58.1995........

0935.82.1995........

0905.62.1994.......

0905.69.1993......

0905.82.1993......

0902.63.1993......

0935.98.1993......

093.25.6.1993.....

0935.52.1993.....

0934.69.1993.....

0935.97.1992......

0935.87.1992.......

0905.21.1992......

0905.61.1992......

0935.42.1992......

0934.89.1992......

09.3578.1992......

0935.72.1992.....

093.24.1.1992....

0905.64.1992......

0935.44.1992......

0935.64.1991.....

0906.51.1991.....

093.5.10.1991....

0935.43.1991.....

0935.90.1991....

0934.87.1991...

0905.21.1990.....

0905.82.1989.....

0905.60.1989....

0935.80.1989.....

0906.42.1989.....

0934.79.1989.....

09.35.37.1988....

0905.70.1988.....

090.579.1988.....

0906.82.1987.....

093.585.1987.....

0935.82.1987.....

090.595.1987.....

0905.77.1987.....

0903.54.1987.....

0935.34.1986.....

0935.42.1986.....

0905.47.1986.....

0935.93.1986.....

0935.03.1986.....

0935.87.1986.....

0903.52.1985.....

0935.57.1985.....

0905.16.1985.....

0903.56.1985.....

0935.33.1984.....

0905.81.1983.....

0905.39.1983.....

0906.52.1983.....

0905.13.1983.....

0935.73.1983.....

0938.04.1983.....

0905.88.1982.....

0935.33.1982.....

0905.91.1982.....

0935.66.1982.....

0903.51.1982.....

0935.76.1981.....

090.579.1980.....

093.555.1980.....

0934.88.1980.....

0906.53.1979.....

0935.89.1977.....

0906.58.1979.....

0935.32.1987.....