- Có 1 nhược điểm đó là nhận tiền trước và sẽ thanh toán trong 1-2 ngày.
- Ưu điểm là chiết khấu cao nhé

Gía tính theo ngày nhận hợp đồng:
+ Từ 28 đến 20 hàng tháng giá 12%.
+ Từ 21 đến 24 giá 8%. (Xong ngay)
+ Từ 25 đến 27 giá 5%. (Xong ngay)

- Mobi và Vina thì 8% a e nhé