0935.220.666= 2tr5

093.567.1666= 2tr5

2 sim nguyên kít giá 4tr5
lh 0987115999