0962.61.9779 ----800k
0967.141.668 -----400k
0965.35.2868 -----600k

sim nguyên kít lấy cả 3 em thì giá 1300k chỉ nhận chốt kmc dưới mọi hình thức


kết call 0984.468.050 -0935.378.678 nhé