09764 30000 == 4tr9

SIm vừa đóng nguyên kit, a e cần call m, giá thanh lý rồi, 0975070000,0913668000