0963.793.793 01676.686.686 bác nào giao lưu hoặc lấy luôn thì cho thẳng giá vào số 0944319596