09.8998.5665 =2.5tr 0903.264.265 = 1.4tr 0939.6.2,1988=2tr 09.77.666.108=500k 0904.8999.35 =800 ai mua lien hệ 0939.6.2.1988 cám ơn các bác quan tâm em