09.6679.6697 = 0966.796.697 > 1.6tr> Soi gương,đảo 4, toàn 6,7,9 chỉ ba phím

Ae kết call 098.939.1111 nha!