0964.5.8.1997.....1tr
0967.5.6.1996.....1tr
0966.2.5.1998.....1tr
0967.90.1993......1tr
0963.4.6.1994.....1tr
0963.5.8.1994.....1tr
giá đã chuẩn KMC nofix nhặt đc e nào call 0967.68.1234