TAXI 11 SỐ NGUYÊN KÍT 350/số/lô
01.698.690.690
01.698.691.691
01.698.692.692
01.698.693.693
01.698.694.694
01.698.695.695

LIÊN HỆ : 01665.93.8888