0966.95.6779
0966.89.0779
098.292.0779
096.949.5779
0963.04.6979
0967.04.6979
096.323.5979
0963.25.8979
0968.160.779

Cả lô giá 3200k
Liên hệ: 0962.056.056
Việt Quận 9
Yahoo: simsodepquan9