0979.972.972 = 5tr

0979.9 7+2 =9 9 7+2 =9

tất cả điều 7 và 9

liên hệ chính chủ