ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN VIETTEL

Hotline : 0969.26.8888
Số thuê bao________________ GIÁ ( triệu )


0965.567.789_________________13


096.575.9888_________________5

096.576.9888_________________5

0965.739.888_________________5


0965.71.9888_________________5


0965.72.6888_________________5


0967.110.999_________________5


0965.944.999_________________5


0965.729.888_________________5


0965.771.888_________________5


0965.770.888_________________5


0965.91.8999 __________8


0965.80.6888 _________8


096.578.5888 _________8


096.5680.888 _________8


096.57.36888 _________8


0967.19.3999 __________8


096.55.16888_________12


096.58.26888________12


096.58.16888_________12


096.58.39.888________12


0965.66.1888________13


0966.29.1666_________________4

097.696.3555_________________4

0963.201.555_________________2


0969.254555__________________3


0963.091.555_________________3


0963.04.1555_________________2


0963.047.555_________________2


0969.866.186_________________2

098.44.36866_________________3

0972.86.1997_________________3

0977.26.1980_________________2

0976.42.1996_________________2

0987.59.1982_________________2

0974.91.1984_________________2

098.443.6866_________________3


09.88.55.66.99_____________40

0987.32.4444______________10

0983 963 963______________10

0978 40 1111______________10

0972 533 533______________10

0975 763 763______________10

0983 811 866______________5

0977 555 665______________5

0973 88 8558______________5

0947 630 888______________5

0944 57 6886______________4

0973 88 8448______________5

0974 99 9449______________5

0936 555 855______________5

0945 92 94 96_____________3
0947 55 6866______________5

098 443 6866______________3
0947 02 8866______________3
0972 9999 04______________3

09 8558 3558_____________2

09 8558 2558_____________2

09 8332 8335____________2

09 8442 8442____________3

0977 86 4078____________3

09 7775 9775____________2

09 7288 7588____________2

0986 81 0246____________2

0986 18 0246____________2

097 558 1357____________2

097 551 1357____________2

0986 45 1357____________2

0975 60 1357____________2

0977 845 222____________1

0978 37 2005____________1

0978 32 2005____________1

0976 81 2005____________1

0972 60 2005____________1

0977 84 2005____________1

0987 64 2004____________1

0985 36 2004____________1

0972 61 2004___________1

0978 32 2004___________1

0978 23 2004___________1

0986 30 2003___________1

0978 30 2003___________1

0976 24 2003___________1

0974 96 2003___________1

0973 77 2002___________1

0978 71 2002___________1

0978 31 2002___________1

0977 95 2002___________1

0975 14 2002___________1

0974 97 2002___________1

0974 96 2002___________1

0974 88 2002___________1

0989 02 2001___________1

0987 62 2001___________1

0985 17 2001___________1

0976 01 2001___________1

0974 98 2001___________1

0974 53 2001___________1

0977 21 2001___________1

0972 86 1997___________2
0974 91 1984___________2

0987 59 1982___________2

0976 42 1996___________2

0977 26 1980___________2

0989 02-10-99__________1

0985 21-07-99__________1

0985 05-04-99__________1

0985 07-03-99__________1

0989 02-04-99__________1

0985 13-06-99__________1

0985 08-10-99__________1

0984 31-03-99__________1

0983 23-12-99__________1

0983 14-05-99__________1

0983 14-03-99__________1

0988 06-02-98__________1

0985 23-01-98__________1

0985 12-08-98__________1

0985 01-10-98__________1

0985 19-12-98__________1

0985 20-07-98__________1

0983 26-01-98__________1

0976 02-04-98__________1

0988 14-12-98__________1

0985 16-04-97__________1

0985 09-06-97__________1

0985 09-05-97__________1

0985 21-03-97__________1

0985 05-05-97__________1

0985 24-04-97__________1

0985 14-01-97__________1

0983 24-07-97__________1

0983 28-05-97__________1

0979 27-09-97__________1

0976 01-04-97__________1

0986-03-02-97_________1

0985 16-02-96_________1

0985 01-12-96_________1

0985 07-03-96_________1

0985 25-04-96_________1

0985 09-01-96_________1

0985 05-02-96_________1

0985 20-04-96________1

0984 29-01-96_________1

0978 07-02-96_________1

0988 06-01-95_________1

0985 15-12-95_________1

0985 22-12-95_________1

0985 21-02-95_________1

0985 11-03-95_________1

0984 29-01-95_________1

0982 02-01-95_________1

0977 27-03-95_________1

0977 30-12-95_________1

0976 02-06-95_________1

0985 24-08-94_________1

0985 05-01-94_________1

0985 11-04-94_________1

0985 11-08-94_________1

0989 02-08-94_________1

0988 11-04-94_________1

0985 14-12-94_________1

0985 16-05-93_________1

0985 10-01-93_________1

0985 02-08-93_________1

0973 01-08-93_________1

0989 02-04-93_________1

0985 20-07-92_________1

0985 10-04-92_________1

0985 08-03-92_________1

0985 17-12-91_________1

0976 02-04-91_________1

0989 02-04-91_________1

0983 24-02-91_________1

0976 01-07-90_________1

0985 20-06-89_________1

0985 17-01-87_________1

0985 08-04-87_________1

0984 29-01-87_________1

0985 22-05-86_________1

0978 27-06-85________ 1

0985 18-10-85_________1

0985 25-09-84_________1

0985 10-06-84_________1

0985 20-07-84_________1

0989 02-08-84_________1

0985 28-09-83_________1

0976 02-07-83_________1

0978 22-08-83_________1

0988 09-07-83_________1

0986 29-02-82_________1

0985 22-04-82_________1

0985 17-07-82_________1

0985 22-05-78_________1

0985 11-03-78_________1

0984 29-03-78_________1

0984 29-01-78_________1

0977 13-07-78_________1

0985 25-02-78_________1

0985 21-05-77_________1

0984 22-02-77_________1

0983 26-06-77_________1

0976 04-01-77_________1

0976 01-08-77_________1

0974 06-12-77_________1

0984 29-01-76_________1

0986 01-10-76_________1

0984 09-07-76_________1

0986 29-05-75_________1

0985 25-06-75_________1

0989 02-08-75_________1

0989 02-01-75_________1

0985 15-04-74_________1

0984 29-01-74_________1

0989 02-08-74_________1

0989 02-12-74__________1

0989 02-09-74__________1

0984 29-01-73__________1

0978 27-07-73__________1

0976 02-11-73__________1

0989 02-09-73__________1

0984 26-08-73__________1

0985 22-09-72__________1

0985 10-02-72__________1

0984 29-02-72__________1

0977 01-04-72__________1

0989 02-04-72__________1

0989 02-01-72__________1

0989 02-06-71__________1

0988 15-02-71__________1

0985 23-04-71__________1

0984 29-04-71__________1

0989 02-09-71__________1

0986 01-12-71__________1

0988 11-09-71__________1

0989 02-05-70__________1

0989 02-01-70__________1

0989 02-12-70__________1

0989 02-08-70__________1
lộc phát.........

0965.60.6886_______ 6,000,000
0965.49.6886_______ 4,500,000
096.550.6886_______ 5,000,000
096.553.6886_______ 5,500,000
0965.846886_______ 5,500,000
0965.806886_______ 5,500,000
0965.786886_______ 6,000,000
0965.72.6886_______ 5,500,000
096.554.6886_______ 5,000,000
0965.47.6886_______ 4,500,000
0965.446886________ 6,000,000
0965.466886_______ 5,500,000
0965.486886_______ 5,500,000
0965.94.6886_______ 4,500,000
0965.97.6886_______ 5,000,000
0965.90.6886_______ 5,500,000
0965.10.6886_______ 6,000,000
0965.20.6886_______ 6,000,000
0965.30.6886_______ 6,000,000
0965.42.6886_______ 5,000,000
0965.40.6886_______ 5,000,000
0965.41.6886_______ 5,000,000
0965.14.6886_______ 5,000,000
0965.37.6886_______ 5,500,000
0965.02.6886_______ 6,000,000
0965.03.6886_______ 6,000,000
0965.60.8668_______ 7,000,000
0965.49.8668_______ 6,000,000
0965.848668_______ 7,000,000
0965.70.8668_______ 7,000,000
0965.72.8668_______ 7,000,000
0965.57.8668_______ 7,000,000
0965.47.8668_______ 5,500,000
0965.94.8668_______ 6,000,000
0965.97.8668_______ 6,500,000
0965.20.8668_______ 7,000,000
0965.21.8668_______ 7,000,000
0965.30.8668_______ 7,000,000
0965.31.8668_______ 7,000,000
0965.32.8668_______ 7,000,000
0965.40.8668_______ 6,000,000
0965.41.8668_______ 6,000,000
09.6543.8668_______ 7,000,000
0965.34.8668_______ 6,000,000
0965.37.8668_______ 6,500,000

0965.60.8886_______ 3,000,000
0965.64.8886_______ 2,500,000
0965.61.8886_______ 3,000,000
096.553.8886_______ 3,000,000
0965.49.8886_______ 2,100,000
096.551.8886_______ 3,300,000
0965.848886________ 3,300,000
0965.808886_______ 3,300,000
0965.74.8886_______ 2,300,000
0965.73.8886________ 2,500,000
0965.70.8886________ 2,500,000
0965.71.8886________ 2,500,000
096.545.8886_______ 2,500,000
0965.47.8886_______ 2,300,000
0965.44.8886_______ 3,000,000
0965.92.8886_______ 3,000,000
0965.97.8886_______ 3,000,000
0965.878886________ 3,000,000
0965.90.8886_______ 3,000,000
0965.07.8886_______ 3,000,000
0965.068886________ 3,300,000
0965.11.8886________ 4,000,000
0965.17.8886_______ 2,500,000
0965.20.8886_______ 3,000,000
0965.21.8886_______ 3,000,000
0965.19.8886_______ 3,000,000
0965.31.8886_______ 3,000,000
0965.29.8886________ 3,000,000
0965.32.8886________ 3,000,000
0965.40.8886________ 2,300,000
0965.41.8886________ 2,300,000
0965.14.8886________ 2,300,000
0965.12.8886________ 3,000,000
0965.37.8886________ 2,500,000
0965.24.8886________ 2,300,000
096.525.8886________ 3,300,000
0965.27.8886________ 2,500,000
0965.01.8886________ 3,000,000
0965.02.8886________ 3,000,000
096.505.8886________ 3,300,000

0965.49.6668________ 3,000,000
0965.74.6668________ 3,000,000
0965.70.6668________ 3,300,000
0965.47.6668________ 3,000,000
0965.07.6668________ 3,300,000
0965.20.6668________ 3,800,000
0965.41.6668________ 3,000,000
0965.42.6668________ 3,000,000
0965.40.6668________ 3,000,000
0965.14.6668________ 3,300,000
0965.37.6668________ 3,300,000
096.551.6686________ 2,800,000
0965.49.6686________ 2,100,000
096.550.6686________ 2,300,000
096.553.6686________ 2,300,000
0965.84.6686________ 2,100,000
096.585.6686________ 3,100,000
0965.82.6686________ 2,500,000
0965.81.6686________ 2,800,000
0965.73.6686________ 2,500,000
096.575.6686________ 2,800,000
0965.74.6686________ 2,100,000
0965.70.6686________ 2,300,000
096.557.6686________ 2,300,000
096.559.6686________ 2,800,000
0965.44.6686________ 2,800,000
0965.47.6686________ 2,100,000
0965.48.6686________ 2,500,000
0965.92.6686________ 2,500,000
096.595.6686________ 3,100,000
0965.93.6686________ 2,800,000
0965.94.6686________ 2,100,000
0965.87.6686________ 2,300,000
0965.90.6686________ 2,500,000
0965.89.6686________ 2,800,000
0965.10.6686________ 2,800,000
0965.11.6686_________ 3,100,000
0965.20.6686________ 2,300,000
0965.21.6686________ 2,500,000
0965.30.6686________ 2,300,000
0965.32.6686________ 2,500,000
0965.31.6686_________ 2,500,000
0965.29.6686________ 2,800,000
0965.41.6686________ 2,100,000
0965.42.6686________ 2,100,000
09.6543.6686________ 2,500,000
0965.12.6686________ 2,800,000
096.515.6686________ 3,100,000
0965.13.6686________ 2,800,000
0965.34.6686________ 2,300,000
096.535.6686_________ 2,800,000
0965.23.6686_________ 2,800,000
096.525.6686_________ 3,100,000
0965.22.6686_________ 3,300,000
0965.24.6686________ 2,800,000
096.505.6686________ 2,800,000
0965.04.6686________ 2,100,000

........................................

Sảnh 789
09.656.07.789 = 3tr

09.656.09.789 = 4tr

0965.19.4789 = 3tr

0965.63.1789 = 3tr

0965.64.1789 = 3tr

09656.44.789 = 3tr

0965.23.0789 = 3tr

09.656.29.789 = 4tr

09656.38.789 = 4tr

09.656.23789 =4tr

0966.513.789 = 3tr

096.838.5789 = 4tr