0973.88.55.66 giá 3t8 sim nguyên kít để mãi mãi
call and sms:016.332.11111