0906.2.8.1995
0906.2.8.1996 2 em giá 2,5 triệu hàng nguyên kit