0967.596.888
Sim nguyên kít
Giá chuẩn 3t9.
Vui lòng không mặc cả
Lh: 0169.666.8888