Tỉnh hình đêm phia. Bán cặp sim
098.5700000
098.7200000

32T/cặp (đã rất tốt không thể tốt hơn)