Sim đẹp, đầu cổ
giá đã thanh lý, miễn mặc cả
Thanks!