Thanh lý nguyên lô 26s=22000k
(22 triệu) ko một em nào dính 4 nhé các bạn.
ACE nào kết thì
call: O9O.999.1975 - O99.5OO.1OOO


O966666795

O966666756

O966666175

O966666957

O966666927

O966666827

O96666.3998

O96.8888.197

O97.5555.697

O96.2222.675

O968.6789.59

O968.6789.29

O968.6789.67

O968.6789.55

O968.6789.56

O968.6789.57

O968.6789.95

O968.6789.97

O968.869.368

O968.961.868

O968.951.868

O968.952.868

O983.992.866

O96665.9559

O968.868.995

O988.189.128

call: O9O.999.1975-O99.5OO.1OOO