Đầu tiên là...

0919.52.8888___________95.000k
( Đã kích )
09.470.38888___________46.000k ( Đã kích )
09.8283.1888___________15.000k ( Đã kích )
0909.86.1888___________9.500k ( Đã kích)
09123456.41___________5.600k ( Đã kích )


... tiếp là em lộc phát nguyên kít, phong thủy cao ợ )

096.452.8668___________5.000k

Và đây là mấy em vietell ABAB hàng hiếm đây ạ:

0986.83.5050___________950k
0986.88.4242___________800k
0986.84.6565___________1.200k
0982.38.4646___________900k
0986.84.0505___________850k
0986.84.0303___________850k
0986.84.0202___________800k
0986.83.4040___________900k
0986.83.1414___________800k
0986.82.1414___________800k
0986.82.4040___________900k
0986.82.5454___________900k
0986.83.0404___________1000k
0986.85.4242___________850k
0982.51.1010___________1.200k
0986.87.4343___________800k
0986.85.2424___________800k
0986.85.2121___________1.350k
0986.85.5353___________800k

Gánh đảo soi gương cực nét đây ạ:
0983.52.12.52___________750k
0983.52.58.52___________750k
0963.94.64.94___________450k

Vài chú taxi dễ nhớ cho bác nào làm kinh doanh nà :

01639.713.713___________550k
01648.713.713___________550k
01639.710.710___________650k
01639.712.712_________550k
01656.718.718_________550k
01636.482.482_________550k
01669.764.764___________550k
01658.470.470___________550k
01648.726.726___________650k
01634.623.623_________750k
01645.305.305_________550k
01652.681.681_________500k
01659.537.537___________500k
01634.520.520_________650k
01636.524.524___________550k
01659.531.531_________650k
01638.576.576_________550k
01643.563.563_________650k
01633.426.426_________650k
01636.429.429_________550k
01672.549.549___________550k
01647.546.546___________550k
…Và đây là các em năm sinh cho các bác tặng người iu đây

0968.28.12.93___________1.100k
0968.28.12.94___________1.100k
0968.28.12.95___________1.100k
0968.28.12.96___________1.100k
0968.28.12.97___________1.100k
0969.29.09.94___________1.100k
0969.26.09.95___________1.100k
0969.26.09.96___________1.100k
0969.26.09.97___________1.100k
0969.26.08.91___________1.100k
0969.26.08.92___________1.100k
0969.26.08.93___________1.100k
0969.26.08.94___________1.100k
0969.26.08.95___________1.100k
0969.26.08.96___________1.100k
0969.26.08.97___________1.100k
0904.01.12.95___________1.100k
0906.07.04.96___________1.100k
0906.07.11.96___________1.100k
0906.07.11.97___________1.100k

Và đây là lô sim giá rẻ nguyên kít đồng giá 160K / 1 sim ạ:

0963.349.801
0963.349.901
0963.349.802
0963.349.902
0963.349.803
0963.349.903
0963.349.804
0963.349.904
0963.349.805
0963.349.806
0963.349.907
0963.349.908
0963.349.809
0963.349.909
0963.349.810
0963.349.811
0963.349.812
0963.349.813
0963.349.913
0963.349.814
0963.349.914
0963.349.815
0963.349.915
0963.349.816
0963.349.916
0963.349.817
0963.349.917
0963.349.818
0963.349.918
0963.349.819
0963.349.820
0963.349.920
0963.362.521
0963.349.821
0963.349.822
0963.362.523
0963.349.823
0963.349.923
0963.362.524
0963.349.824
0963.349.924
0963.349.825
0963.349.925
0963.349.826
0963.349.926
0963.362.527
0963.349.827
0963.349.927
0963.349.828
0963.349.928
0963.362.529
0963.349.829
0963.362.530
0963.349.830
0963.349.930
0963.349.831
0963.349.931
0963.349.832
0963.349.932
0963.349.833
0963.349.834
0963.362.535
0963.349.935
0963.362.536
0963.349.936
0963.362.537
0963.349.837
0963.349.937
0963.362.540
0963.349.840
0963.349.940
0963.362.541
0963.349.841
0963.349.941
0963.362.542
0963.349.842
0963.349.942
0963.362.543
0963.349.843
0963.362.544
0963.349.844
0963.362.545
0963.349.845
0963.349.945
0963.362.546
0963.349.846
0963.349.946
0963.362.547
0963.349.947
0963.362.548
0963.349.848
0963.349.948
0963.362.549
0963.349.849
0963.362.550
0963.349.850
0963.349.950
0963.349.851
0963.349.951
0963.349.852
0963.349.952
0963.362.553
0963.349.853
0963.349.953
0963.362.554
0963.349.854
0963.349.954
0963.349.855
0963.349.856
0963.362.557
0963.349.857
0963.349.957
0963.362.558
0963.349.958
0963.362.559
0963.349.859
0963.362.560
0963.349.860
0963.349.960
0963.362.561
0963.349.861
0963.349.961
0963.362.562
0963.349.862
0963.362.563
0963.349.863
0963.349.963
0963.362.564
0963.349.864
0963.349.964
0963.349.965
0963.349.867
0963.349.967
0963.349.870
0963.349.970
0963.349.871
0963.349.971
0963.349.872
0963.349.972
0963.349.873
0963.349.973
0963.349.874
0963.349.875
0963.349.975
0963.349.876
0963.349.976
0963.349.877
0963.349.980
0963.349.881
0963.349.882
0963.349.783
0963.349.883
0963.349.784
0963.349.884
0963.349.785
0963.349.885
0963.349.787
0963.349.890
0963.349.791
0963.349.891
0963.349.792
0963.349.892
0963.349.793
0963.349.893
0963.349.794
0963.349.894
0963.349.795
0963.349.895
0963.349.796
0963.349.896

Sim đã kích sẽ chú thích bên cạnh, còn lại tất cả sim nguyên kít chưa kích. Thanks và chúc ACE luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc ạ :x
Note: Và còn rất nhiều sim đẹp khách có tại simsodep68.vn, quý khách vui lòng truy cập để tìm cho mình 1 số ưng ý nhé.


Liên hệ Mr.Xuân:0919.52.8888 - 0989.536.536