cần nhập lô vt 11s 2222,3333 ace có gửi mail giúp e. mail: habeoubqn@gmail.com