0948.96.39.39 = 2.2 tr

Sim trả trước nguyên kít:
a.e ket call 0985189189 nhé