0976.39.06.06 = 850k
0976.37.09.09 = 850k
096.799.68.79 = 2t2
0964.22.1978 = 850k
0965.82.1983 = 1250k
0967.45.1989 = 1550k
098.7.02.1992 = 1800k
0964.53.1997 = 1250k
........
Nhận đặt sim theo yêu cầu.Năm sinh,năm kỷ niệm,biển số xe.....với giá rẻ nhất
=((=((=((