0902.365.386 2.5t
0938.365.386 2.5t
cả cặp cho em nó là 4.5tr (nofix)
lien hệ : 0909.973.968