hotline : 0989.5.22222
______lâm_______

0965.09.08.86 = 800k ( năm sinh đẹp )
0962.68.79.69 = 500k
0962.68.78.66 = 0962.687.866 = 800k
0962.68.79.93 = 200k

0962.68.78.89 = 450k
0962.68.79.22 = 350k
0962.69.79.90 = 200k
0962.68.4.68.2 = 350k
0962.68.78.22 = 250k
0962.68.78.33 = 250k
0962.68.78.44 = 250k
0962.68.78.55 = 250k
0962.68.78.00 = 250k
0962.68.79.55 = 350k
0962.68.79.09 = 250k
0962.68.79.11 = 350k
0962.68.79.19 = 250k
0962.69.79.29 = 250k
0962.68.79.49 = 250k

tất cả đều có tài khoản

đa số sim đã kích a e kết call

mua lô giá tốt cho a e