0969.979.079 dk ảo sv - 0979.6.24568 dk ảo sv - 0969.64.9899 nksv - 0974.155.768 nksv - 0965.614.686 nksv - 0976.659.688 nksv - 0966.453.222 dk ảo sv
nguyên lô giá 390k/sim
call 0909090594