[LIST]
[*=center]
[LIST]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/821/may-cham-cong-van-tay-silicon-ftafa2.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.80519300_13487192621.jpg[/IMG][/URL]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/821/may-cham-cong-van-tay-silicon-ftafa2.html"]MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY SILICON FTA-FA2[/URL]
[*=center]10.346.448*VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center][/LIST]

[LIST]
[*=center][CENTER][COLOR=#FFE429]Máy chấm công vân tay Silicon FTA-FA2[/COLOR][/CENTER]Giá: 10.346.448*VNĐ
[*=left][B]KHUYẾN MÃI[/B]
[*=left][LEFT][B]TÍNH NĂNG NỔI BẬT[/B][/LEFT][B][/B]Hơn 15 ngôn ngữ có thể được chọn: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, vv, - Bộ nhớ: 256M flash, 64 SDRAM - Lưu được 10000 thẻ và 100.000 lần giao dịch - Có giao diện tiếng Việt - Nhiệt độ hoạt động: 0oC ~ 45oC - Độ ẩm hoạt động: 20% ~ 80% - Tốc độ nhận dạng: ≤ 1s - Nguồn: 110/220VAC ~12VDC 3A - Kích thước: 194(L) x 165(W) x 86(H) mm*[/LIST]


[*=center]
[LIST]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/819/may-cham-cong-van-tay-silicon-ftafa1.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.76784200_13482843601.jpg[/IMG][/URL]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/819/may-cham-cong-van-tay-silicon-ftafa1.html"]MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY SILICON FTA-FA1[/URL]
[*=center]10.244.900*VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center][/LIST]

[*=center]
[LIST]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/814/may-cham-cong-van-tay-silicon-ta20.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.12660100_13482832251.jpg[/IMG][/URL]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/814/may-cham-cong-van-tay-silicon-ta20.html"]MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY SILICON TA20[/URL]
[*=center]4.361.688*VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center][/LIST]

[*=center]
[LIST]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/816/may-cham-cong-van-tay-silicon-fta--u300c-id.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.27761900_13482836371.jpg[/IMG][/URL]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/816/may-cham-cong-van-tay-silicon-fta--u300c-id.html"]MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY SILICON FTA - U300-C +ID[/URL]
[*=center]4.158.804*VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center][/LIST]

[*=center]
[LIST]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/817/may-cham-cong-van-tay-silicon-fta-5000tid.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.84980100_13482838511.jpg[/IMG][/URL]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/817/may-cham-cong-van-tay-silicon-fta-5000tid.html"]MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY SILICON FTA -5000T+ID[/URL]
[*=center]3.854.584*VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center][/LIST]

[*=center]
[LIST]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/813/may-cham-cong-van-tay-silicon-ta10.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.59917000_13482830531.jpg[/IMG][/URL]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/813/may-cham-cong-van-tay-silicon-ta10.html"]MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY SILICON TA10[/URL]
[*=center]3.753.036*VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center][/LIST]

[*=center]
[LIST]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/818/may-cham-cong-van-tay-silicon-fta3000tc.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.85606400_13482842001.jpg[/IMG][/URL]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/818/may-cham-cong-van-tay-silicon-fta3000tc.html"]MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY SILICON FTA-3000T-C[/URL]
[*=center]3.753.036*VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center][/LIST]

[*=center]
[LIST]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/820/may-cham-cong-van-tay-silicon-fta3000tc.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.16267300_13487189731.jpg[/IMG][/URL]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/820/may-cham-cong-van-tay-silicon-fta3000tc.html"]MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY SILICON FTA-3000T-C[/URL]
[*=center]3.753.036*VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center][/LIST]

[*=center]
[LIST]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/822/may-cham-cong-van-tay-silicon-ftau300id.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.97547300_13487209201.jpg[/IMG][/URL]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/822/may-cham-cong-van-tay-silicon-ftau300id.html"]MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY SILICON FTA-U300+ID[/URL]
[*=center]3.702.368*VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center][/LIST]

[*=center]
[LIST]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/815/may-cham-cong-van-tay-silicon-fta--qc.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.07934100_13482833631.jpg[/IMG][/URL]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/815/may-cham-cong-van-tay-silicon-fta--qc.html"]MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY SILICON FTA - QC[/URL]
[*=center]3.448.816*VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center][/LIST]

[*=center]
[LIST]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/812/may-cham-cong-van-tay-silicon-ta2300rfid.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.68622500_13482827951.jpg[/IMG][/URL]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/812/may-cham-cong-van-tay-silicon-ta2300rfid.html"]MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY SILICON TA2300-RFID[/URL]
[*=center]3.195.264*VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center][/LIST]

[*=center]
[LIST]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/823/may-cham-cong-the-proximity-silicon-pcacssc403.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.41269900_13487213971.jpg[/IMG][/URL]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/823/may-cham-cong-the-proximity-silicon-pcacssc403.html"]MÁY CHẤM CÔNG THẺ PROXIMITY SILICON PCACS-SC403[/URL]
[*=center]3.093.716*VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center][/LIST]

[*=center]
[LIST]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/811/may-cham-cong-van-tay-silicon-ta2300.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.45030400_13482826471.jpg[/IMG][/URL]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/811/may-cham-cong-van-tay-silicon-ta2300.html"]MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY SILICON TA2300[/URL]
[*=center]3.043.048*VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center][/LIST]

[*=center]
[LIST]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/810/may-cham-cong-van-tay-silicon-ta2200.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.75226800_13482824041.jpg[/IMG][/URL]
[*=center][URL="http://globejsc.vn/sanpham/810/may-cham-cong-van-tay-silicon-ta2200.html"]MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY SILICON TA2200[/URL]
[*=center]2.941.712*VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center][/LIST][/LIST]


Nguồn: http://globejsc.vn/sanpham/820/may-cham-cong-van-tay-silicon-fta3000tc.html