Bộ phim "Tân Tam Quốc" thuật lại quá trình từ cuối đời Đông Hán quần hùng cát cứ đến khi thiên hạ quy về nhà Tấn, thể hiện tư tưởng triết học nhân văn vật chính và phụ đông đảo: Lã Bố, Đổng Trác, Vương Doã. Ngoài trục chính là quá trình hình thành Ngụy, Thục, Ngô, này còn khai thác những tuyến phụ, như tranh giành ngôi thứ trong gia đình họ Tào, rắc rối tình ái giữa Tào Phi, Tào Thực và nàng Chân Phi, bất đồng về chiến lược giữa Gia Cát Lượng và Lưu Bị, mâu thuẫn giữa Chu Du và Tôn Quyền…