sim trả trước,mới nguyên kít
0969.835.583=2 triệu
0968.31.1389 =2 triệu
0968.351.391 =1.7 triệu

0962.318.158 =1 triệu

0962.318.138 =1.8 triệu
0962.318.357 =1 triệu
0962.318.358 =1.7 triệu
0962.318.199 =1 triệu
0962.318.198 =1 triệu
0962.318.218 =1 triệu
0968.99.2467=1 triệu
giá có giảm