%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
Contact: 0934.555.000
0934.323.323 = 4tr5
(Giá đã chuẩn, MMC - Đã kích, Bao sang tên mọi lúc mọi nơi
:x)