>-)
>-)>-)
>-)>-)>-)


CÓ BÁC MUỐN BIẾU SẾP 2E CHÂN DÀI
012.98.98.98.98

&
016.98.98.98.98

NHƯNG KO BIẾT 2E ĐANG Ở ĐÂU?
GIÁ BAO NHIÊU?

Nhờ AE SSC giúp đỡ.

:-bd:-bd:-bd Hậu tạ sau :-bd:-bd:-bd