=D>


=D>=D>


=D>=D>=D>


:-/:-/:-/:-/:-/


CÓ BÁC MUỐN BIẾU SẾP 2 E CHÂN DÀI
012.98.98.98.98
&
016.98.98.98.98
NHƯNG KO BIẾT 2 E ĐANG Ở ĐÂU?
GIÁ BAO NHIÊU?


Nhờ AE SSC giúp đỡ.

:-bd:-bd:-bd
Hậu tạ sau :-bd:-bd:-bd