0988.81.81.85...2tr5
0966.33.1369....1tr5

Sim nguyên kít
Call Phú 01999.159.159