bán :

0968896586 + 0968893386 = 650k

sim doi hạn kcich tháng 12-2013 nk - giá nhận chốt