0968868618---dk chuẩn giá 700k, kết call 0969696.586